Optimalizace Ziskovosti 1

OPTIMALIZACE ZISKOVOSTI PLASTOVÉHO VÝLISKU

Jak udržet know-how zkušených pracovníků ve fimě

Expertní systém CalcMaster 7.2 pracující na principu odražené vlny vnáší
nové možnosti do procesu nabídky a poptávky pro formy na plasty a lehké kovy.
Systém integruje problematiku ceny a kvality výlisku v závislosti na formě a
vstřikovacích podmínkách ještě před spuštěním výroby formy a tím předchází
ztrátám na úpravách hotových forem. Díky grafickému výstupu jsou zřetelně vidět
nekonzistentní místa projektu, která přímo navedou na další optimalizaci
spoluprací s odborníky na danou problematiku.

Souvislosti mezi cenou koncového výrobku a náklady na formu a technologii
vstřikování.

V oboru zpracování plastů vede ke koncovému produktu složitá cesta, na níž
se střetávají mnohdy protichůdné požadavky a nároky jednotlivých účastníků
celého procesu. Pro lisovny je důležité, aby nástrojárna co možná nejpřesněji
specifikovala pořizovací náklady a společně stanovily délku výrobního cyklu při
konkrétních provozních parametrech. Zájemci o výlisky zase chtějí znát
především výslednou cenu produktu, tj. včetně nákladů na vstupní suroviny,
formu a vstřikovací proces.

Údaje, které citujeme, přitom nelze posuzovat odděleně. A právě komplexní
vyhodnocení vzájemných vztahů mezi jednotlivými položkami nákladů lze snadno a
rychle stanovit pomocí software CalcMaster, který umožňuje provozovateli určit
cenu formy a výrobní náklady na základě přesných interních dat. Časová a cenová
studie provedení s CalcMastrem urychluje a zjednodušuje jednání mezi
zadavatelem a výrobcem formy a výstupem je optimalizovaná cena finálního
výlisku.

Při volbě dodavatele formy a systému pro zpracování plastů vstupuje do
užšího výběru řada výrobců s produkty na různé technické a cenové úrovni.
Přirozeným zájmem klienta přitom je získat špičkovou kvalitu za přiměřenou
cenu.

Vždy je nutné provést důkladný rozbor účelu výrobku a produkčních podmínek.
Bez znalosti kvalitně zpracovaného zadání a podmínek je vhodné provádět
variantní výpočty, které mnohé zadavatele navedou na upřesnění jejich požadavků
a nástrojárně usnadní návrh a výrobu formy. Zadavatel, který nepostupuje dle
daných zásad a klade přílišný důraz na nízkou cenu, získá od nástrojárny velmi
jednoduchý produkt, který zvedá výrobní náklady a tím snižuje ziskovost
finálního výlisku. Navíc bez kvalitní optimalizace často dochází ke zpoždění
časového plánu uvádění nových výrobků na trh.

Optimální varianta je jen jedna

CalcMaster zpracovává strukturovaný výpočet a analyzuje kritické body
výrobního procesu, což zaručuje vysokou spolehlivost údajů a minimalizuje chyby
lidského faktoru. CalcMaster nabízí precizní kalkulaci pořizovacích nákladů,
délky vstřikovacého cyklu, počtu dutin a v neposlední řadě i cenu koncového
výrobku. Systém umožňuje efektivní zpracování variantních řešení, které dávají
zadavateli do rukou solidní podklady pro vyšší úspěšnost ve výběrovém řízení na
následný prodej, nebo zpracování dílu.

Náklady na koncový výrobek – nejvýznamnější prvek ve struktuře výdajů

Maximální snížení celkových nákladů na finální výrobek by mělo být pro
každého výrobce plastových dílů nejdůležitější položkou ve skladbě nákladů.
Stanovení správné výše nákladů na finální výrobek se provádí na základě dlouhé
řady vstupních údajů. Všechny tyto aspekty precizně analyzuje CalcMaster. Díky
možnostem nastavení je Calcmaster velmi flexibilní a lze jej uzpůsobit pro různé
obchodně technické situace. Všechny tyto vstupy lze registrovat a uložit.

Pokračování článku najdete zde.